Kvinneutvalet

KVINNEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar  Tone Mo  970 39 576
 Medlem Sonja Fagerheim  958 34 983
 Medlem  Margun Torpe
 Varamedlem  Anita Aalvik  948 43 432