Kvinneutvalet

KVINNEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar  Tone Mo  97039576
 Medlem Anne-Gunn Laupsa Borge 97155259
 Medlem  Kari Weltsien Vik 99543057
 Varamedlem  Ingunn Kråkevik 95872467