Kvinneutvalet

KVINNEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar  Britt Vik Sandven
 Medlem Sonja Fagerheim
 Medlem  Anita Aalvik
 Varamedlem  Tone Mo