Kvinneutvalet

KVINNEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar Gunn Anita Mo 94146670
 Medlem Anne-Gunn Laupsa Borge 97155259
 Medlem Ingunn Kråkevik 95872467
 Varamedlem  Tone Mo  97039576